ความเป็นมาของโครงการสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าละอู บริเวณที่ราบเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกของตำบลหนองพลับ ปัจจุบันเป็นตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเทือกเขาตะนาวศรี เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า มีชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์หาของป่า

ในปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรหัวหิน ให้การช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง โดยการจัดตั้งชุดพัฒนาการขึ้น 2 ชุด คือ

  • ชุดพัฒนา 712 ที่บ้านป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ชุดพัฒนา 713 บ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมชาวไทยภูเขาเผ่า กระเหรี่ยง ที่อยู่กระจัดกระจาย ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อง่ายต่อ การควบคุมดูแลและเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ตลอดจนการจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค และส่งเสริมอาชีพการเกษตร ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ต่อมาในระยะหลังมีปัญหาการก่อการร้ายขึ้นมาอีก โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้ซุ่มโจมตีตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ชายแดนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ราษฎร รวมทั้งฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นในคราวเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวลหัวหิน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสว่า

มีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงมาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันและให้ ทางราชการช่วยเหลือด้านการทำมาหากิน และประกอบอาชีพ ตลอดจนการรักษาพยาบาล และการศึกษา ไม่ได้คิดที่จะดำเนินการตัดถนนข้ามเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทยจึงได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้บริหารโครงการในเขตแต่ละจังหวัด การดำเนินงานตามโครงการได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2520 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน

การขอใช้พื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงมหาดไทย ขอใช้พื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหารกระทรวงกลาโหม ที่อยู่ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 40,000 ไร่

วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่

  1. เพื่อต้องการรวมกลุ่มชาวไทยเผ่ากะเหรี่ยงที่กระจัดกระจายในเขตพื้นที่โครงการให้อยู่แหล่งเดียวกัน
  2. เพื่อส่งเสริมอาชีพของชาวไทยเผ่ากะเหรี่ยงโดยการจัดหาพื้นที่ ๆ เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพทั้ง ในด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย เพื่อให้มีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง และเป็นการป้องกันการตัดไม้ ทำลายป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
  3. ป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิการเมืองที่อาจจะเป็นบ่อนทำลายอธิปไตย และความมั่นคงของชาติ
  4. เพื่อส่งเสริมและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และจารีตธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

วิสัยทัศน์การพัฒนา

  • เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • เป็นศูนย์รวมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
  • เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

น้ำตกป่าละอูเลื่องชื่อ ร่ำลือช้างป่า คุณค่าวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา รวมเหล่าพสกนิกร หมู่ภมรผีเสื้อกลางคืน ดาษดื่นพฤกษ์ไพรน้ำพระทัย ในโครงการพระราชดำริ

โดยสรุป โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ แม้ว่าในระยะแรกของการดำเนินงานจะมีวัตถุประสงค์ในด้านความมั่นคงเป็นหลักก็ตาม แต่จากการดำเนินโครงการฯ ตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ “สหกรณ์” เป็นศูนย์กลาง ในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาจิตใจของสมาชิกให้รู้รักสามัคคี โดยยึดหลักการ ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจรรโลงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนับได้ว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จสมดังพระราชดำริทุกประการ

ในปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นที่รู้จักในชื่อ ทุเรียนป่าละอู ซึ่งบริหารงานโดยโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า 50 ราย และมีจำนวนต้นทุเรียนมากกว่า 15,000 ต้น