ข้อมูลสมาชิกและรหัสสวน ทุเรียนป่าละอู

รายชื่อเจ้าของสวนทุเรียนป่าละอู ที่เป็นสมาชิกในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ที่ปลูกทุเรียนป่าละอู และนำมาฝากขายกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ทุเรียนต้องมีอัตราความสุก 85 % และต้องมีสติ๊กเกอร์กำกับเพื่อบอกแหล่งผลิต (รหัสสวน) วันที่เก็บเกี่ยว และน้ำหนัก เพื่อสะดวกต่อการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ ให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อไปรับประทานได้อย่างสบายใจ

ข้อมูลสมาชิกในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่